Wednesday, October 16, 2019

John Malveaux: James Newton in Warsaw recording "James Newton In Person"

James Newton
(Photo: Eron-Rauch)


John Malveaux of 
writes:

Educator/flutist/composer James Newton in Warsaw preparing for performance and recording of JAMES NEWTON IN PERSON. See  https://sinfoniaiuventus.pl/james-newton-in-person-2/

No comments: